Identiteit van de onderneming

 • Bedrijfsnaam: Lammerts Online Media & Publiciteit
 • Handelsnamen: Lammerts Online Media
 • Vestigingsadres: Kloekhorststraat 31K, 9401 BB, Assen
 • Postadres: Kloekhorststraat 31K, 9401 BB, Assen
 • Telefoonnummer: +31619331494
 • E-mailadres: rob@lammertsonlinemedia.nl
 • Website: www.lammertsonlinemedia.nl
 • KvK-nummer: 78414032
 • BTW-nummer: NL003329701B41

Algemeen

Deze voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Lammerts Online Media & Publiciteit (hierna: de opdrachtnemer) en zijn klanten (hierna: de klant).

Definities

 • Acceptatietest: Een noodzakelijke test die de klant uitvoert om het project af te ronden.
 • Dienst: De prestatie die de opdrachtnemer levert
 • Gebrek: Het niet voldoen aan de specificaties.
 • Gebruiker: De eindgebruiker die de door de opdrachtnemer geleverde dienst of project gebruikt.
 • Klant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
 • Opdrachtnemer: Lammerts Online Media & Publiciteit, gevestigd in Assen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78414032.

Offerte, aanbod en aanvaarding

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en blijven 14 dagen geldig na de datum van uitgifte, tenzij anders vermeld.
 2. De klant dient de offerte schriftelijk te accepteren. Als de klant op een andere manier akkoord gaat of de indruk wekt akkoord te zijn, kan de opdrachtnemer de offerte als aanvaard beschouwen.
 3. Voorwaarden van de klant die afwijken van deze voorwaarden zijn alleen bindend als de opdrachtnemer deze schriftelijk heeft geaccepteerd.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Bij strijdigheid van bepalingen geldt de volgende volgorde van voorrang:
  • De overeenkomst;
  • Eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
  • Deze algemene voorwaarden;
  • Eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures.

Uitvoering en informatievoorziening

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk het project uitvoeren volgens de offerte, rekening houdend met de redelijke wensen van de klant.
 2. De klant zorgt ervoor dat alle benodigde informatie tijdig aan de opdrachtnemer wordt verstrekt. Als de klant dit nalaat, kan de opdrachtnemer extra kosten in rekening brengen en kan het project vertraging oplopen.
 3. De opdrachtnemer streeft ernaar het project naar beste kunnen uit te voeren met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Duur, beëindiging en ontbinding

 1. De overeenkomst voor de ontwikkeling van materialen geldt voor de duur die in de overeenkomst is vermeld. Als er geen duur is aangegeven, eindigt de overeenkomst wanneer de prestaties zijn geleverd.
 2. Duurovereenkomsten worden aangegaan voor minimaal 12 maanden en worden stilzwijgend verlengd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De klant kan de overeenkomst tussentijds beëindigen door een afkoopsom te betalen die gelijk is aan de resterende vergoedingen die verschuldigd zouden zijn als de overeenkomst niet tussentijds zou zijn beëindigd.
 4. Leveringstermijnen zijn indicatief. De opdrachtnemer is eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door de klant.
 5. Als de klant enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, kan de opdrachtnemer de uitvoering opschorten zonder rechterlijke tussenkomst.
 6. De opdrachtnemer kan de overeenkomst onmiddellijk ontbinden of opschorten als de klant zijn verplichtingen niet nakomt of als er omstandigheden zijn die het onmogelijk maken de overeenkomst voort te zetten.

Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade die voortkomt uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Directe schade omvat:
  • Materiële schade aan zaken;
  • Redelijke kosten die de klant heeft moeten maken om de overeenkomst na te komen;
  • Redelijke kosten die de klant heeft gemaakt ter beperking van de directe schade.
 2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat de klant per jaar aan vergoedingen verschuldigd is, met een maximum van 5.000 euro.
 3. Voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.

Verwerking persoonsgegevens (AVG)

 1. Als de opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt in het kader van de diensten, gebeurt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant.
 2. De opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
 3. De opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de diensten en in overeenstemming met de instructies van de klant.
 4. Na afloop van de overeenkomst verwijdert of retourneert de opdrachtnemer de persoonsgegevens naar keuze van de klant.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 1. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van de opdrachtnemer of per elektronische berichtgeving.
 3. Als de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de wijziging leidt tot een wezenlijke verandering in de prestatie, heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Geschillenregeling

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar zowel de opdrachtnemer als de klant gevestigd zijn of het dichtstbijzijnde gerechtshof dat beide partijen het beste uitkomt.

Automatische verlenging

 1. Onderhoudspakketten en domeinnamen worden automatisch met een jaar verlengd na 9 maanden vanaf de factuurdatum. Indien de klant van verlenging afziet, dient er 75% van het totale bedrag betaald te worden om de overeenkomst te ontbinden als dit buiten de opzegtermijn valt.
 2. De verlenging verloopt automatisch en de klant wordt niet geïnformeerd. Vanaf de eerste factuurdatum wordt de betreffende dienst elk jaar/maand automatisch verlengd, waarbij de nieuwe periode van 12 maanden opnieuw ingaat.
 3. Onderhoudspakketten en domeinnamen hebben een standaard looptijd van 12 maanden. Opzeggen kan binnen 9 maanden na het eerste jaar. Na deze periode is opzegging niet meer mogelijk en zit je er voor de volledige 12 maanden aan vast. Bij opzegging buiten de opzegtermijn dient 75% van het maandbedrag x 12 maanden betaald te worden.

Slotbepalingen

 1. Als een bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling benadert.
 2. De opdrachtnemer heeft het recht derden te betrekken bij de uitvoering van de overeenkomst.
 3. De opdrachtnemer en de klant kunnen hun rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden, mits de andere partij hiermee vooraf schriftelijk instemt.

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 22 mei 2024. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via rob@lammertsonlinemedia.nl of +31619331494.